اختگی مفاهیم روانکاوی
اختگی مفاهیم روانکاوی

اختگی مفاهیم روانکاوی

نشر نگاه
قیمت: ۱۸۵,۰۰۰ ریال

اختگی ما را از چه چیز منع می کند؟ ترس از اختگی در نتیجه چه ساز و کارهایی بروز می کند و نقش آن در رشد و یا سرکوب فرد چیست؟ اختگی یعنی مجموعه ای از باورهای کودکی؛ لحظه ای متحول کننده؛ میراثی فیلوژنتیکی؛ یکی از تنظیم کننده های تفاوت جنسیتی؛ و یکی از مشخصه های کلیدی شخصیت و سرنوشت افراد. آثار عقده اختگی بر فرد و بر فرهنگ، پردامنه و پرشمارند. عقدة «اختگی» به ما کمک می کند بفهمیم چرا ترس های انسان از همان منبعی سرچشمه می گیرند که در عین حال، والاترین ایده آل های او را نیز می سازند.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین