ابن فارض؛ زندگی، شخصیت و شعر ابن‌ فارض
ابن فارض؛ زندگی، شخصیت و شعر ابن‌ فارض

ابن فارض؛ زندگی، شخصیت و شعر ابن‌ فارض

نشر هرمس
قیمت: ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

تاریخ تصوف خود، بهترین گواه است که صوفیان از اصحاب گرایش های سیاسی _مثل خوارج یا شیعیان_ نبوده اند که دین را با سیاست بیامیزند و خویشتن را در میدانگاه حیات سیاسی درافکنند بادا که حاکمیت دنیوی را هم از آن خود سازند. صوفیان اهل جدل و مناظره مثل معتزله و اشاعره هم نبوده اند؛ هرچند گهگاه با فقیهان و ظاهرگرایان مجادلاتی داشته اند تا طریقت و کیش خود را بهتر روشن سازند. صوفیان فقط ارباب احوال و سلوک و مقامات هستند که برخی از آنها «با پیمایش سلوک راه های اولیا، نزول در منازل اصفیا و رسیدن به حقیقت حق با بذل جان و نابودی نفس و برگزیدن مرگ بر زندگانی برای وصول به مراد خویش می کوشند.»

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین