آن روزها گفتم
آن روزها گفتم

آن روزها گفتم

نشر نیماژ
قیمت: ۹۰,۰۰۰ ریال

من و تو دور شدیم اینقدَر چرا از هم‌؟
غریبه باهم‌، دشمن به هم‌، جدا از هم‌
اگر به هم نرسیدیم بی‌خیال شدیم‌
ولی جدا که نکردیم راه را از هم‌
که برنگردی و دیگر نگاه هم نکنی‌
بپاشی اول بازی زمینه را از هم‌
تمام اینهمه مثل کلاف سردرگم‌
ولی به سادگی قهر بچه‌ها از هم‌
تو هم شکسته‌ای و مثل من پر از زخمی‌
چه شد، من و تو به هم خورده‌ایم یا از هم‌…؟

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین