ارباب نجوا
ارباب نجوا

ارباب نجوا

نشر ایجاز
قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ ریال

مؤلف: شهریار جوهری


ارباب نجوا، پیرمرد کور دوره گردیست که مدعی شنیدنِ نجوای خانه ها است. اینکه چطور چنین چیزی ممکن است، همان سئوالِ اصلی راوی جوانِ داستان است که در مسیری ادیسه وار و همراه با شنیدن داستانِ خانه های منتخب آرام آرام پاسخ داده میشود.
این داستان علیرغم اینکه کلیتی یکپارچه به نظر می آید، خود شامل هفده داستان کوتاه فرعی است که هرکدام سویه هایی از وضعیت این دو مرد، پیرمرد نوازنده و راوی جوان را آشکار میسازد.
در مسیری چند ساله که این دو در کوچه ها میگذرانند و در خلال رو به رو شدن با سرنوشت های گوناگونی که پیرمرد تعریف مینماید، قرار است جوان به نوعی تغییر دیدگاه نائل شود، هرچند که او سبکسرانه همواره به دنبال راز زدایی از چیستی و چگونگی کسب این توانایی شگرف توسط پیرمرد است. داستان کلیدی که پیرمرد در اختیار دارد و به دنبال دری برای گشوده شدن با آن است.
ارباب نجوا اولین جلد از یک مجموعه داستانِ دنباله دار به نام صُورِ انواع است.
نشر ایجاز این کتاب را در سیصد صفحه از شهریار جوهری منتشر نموده

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین