قصابی بلوچی
قصابی بلوچی

قصابی بلوچی

نشر نگاه
قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ ریال

چه وحشتی در چشمانش بود! وحشی‌‌گری انسان را دیدی؟ پیش از آن فکر نمی‏کنم، تصور می‏کردی این همه عظیم باشد. مگر همیشه از انسان تصویری جز در زیباترین صورت و لباس و بهترین شکل حرف زدن و کردار نشانت ندادند؟ شیرها و گرگ‌ها، آهو می‏خورند و آهو علف و تو مگر بی زنده‌خواری، زنده می‏مانی؟ بی‌نهایتِ بی‌نهایت است. فقط کافی است در آب به حال غرق شدن بیفتد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین